Ogłoszenia

Przetarg - naprawa i malowanie elewacji

Wieluń dnia 12.04.2017 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  naprawy i malowania elewacji budynku nr 70 os. Stare Sady w Wieluniu.

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.
  2. Wymagany termin zakończenia  robót – 31.08.2017 r.

Środki na poczet wadium w wysokości  1.900,00 zł  winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział  1 w Bełchatowie  nie później niż do dnia 24.04.2017 r.

Informację oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11  (tel 609674327 lub 663789817).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w   terminie do dnia 24.04.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.04.2017r. o godz. 9,oo w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1.

 

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  2. lokal o powierzchni użytkowej 42,75 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

Więcej…