Przetarg na wykonanie robót budowlanych z branży drogowej

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na

wykonanie następujących robót budowlanych z branży drogowej:

 

Zadanie Nr 1 –  Utwardzenie terenu z kostki betonowej ekologicznej pod 14 miejsc  

                           czasowego składowania odpadów zielonych o łącznej powierzchni  

                           224 m2 na osiedlu Stare Sady w Wieluniu

Zadanie Nr 2 – Utwardzenie terenu z kostki betonowej ekologicznej pod 7 miejsc   

                           czasowego składowania odpadów zielonych o łącznej powierzchni  

                           112 m2 na osiedlu Wyszyńskiego w Wieluniu

Zadanie Nr 3 – Utwardzenie terenu z kostki betonowej ekologicznej pod 4 miejsca  

                           czasowego składowania odpadów zielonych o łącznej powierzchni 

                           64 m2 na terenie administracji Kopernika w Wieluniu

Zadanie Nr 4 – Utwardzenie terenu z kostki betonowej ekologicznej pod 3 miejsca  

                           czasowego składowania odpadów zielonych o łącznej powierzchni 

                           48 m2 na terenie administracji Armii Krajowej w Wieluniu

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarach robót załączonych do specyfikacji.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w niniejszym postępowaniu  zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, ul. A. Struga 1 , 98-300 Wieluń, pok. nr 13 tel. 601251464, e-mail:  pradowski@wsmw.com.pl
  4. Wymagany termin zakończenia robót do dnia 30.06.2023r.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań
  6. Oferent którego oferta będzie spełniała warunki udziału w postepowaniu zostanie pisemnie zaproszony do negocjacji złożonej oferty.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części przetargu bez podania przyczyny.

Środki na poczet wymaganego wadium w wysokości 3.000,00 zł  słownie: trzy tysiące złotych 00/100 należy wpłacić na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział I w Bełchatowie nie później niż do dnia 23.03.2023 r. Kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami ofertowymi należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem oferenta oraz napisem „Oferta przetargowa na wykonanie robot drogowych nie otwierać przed 24.03.2023r do godz. 9.00” w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 23.03.2023 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023r  o godz. 9.00 w siedzibie WSM przy ul. A . Struga 1 w Wieluniu.

 

Wieluń dn. 14.03.2023r                                                                 Zarząd Spółdzielni