AktualnościPrzetargi

Przetarg na roboty drogowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ogłasza przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie następujących robót budowlanych z branży drogowej:

Zadanie Nr 1 –  Wymiana nawierzchni chodnika – plac zabaw na osiedlu Stare Sady między blokami nr 58 i 60 w Wieluniu o pow. 246 m2.

Zadanie Nr 2 –  Położenie nawierzchni bitumicznej przy garażach nr 1-13 na osiedlu Wyszyńskiego w Wieluniu o pow. 669 m2.

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarach robót załączonych do specyfikacji.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w niniejszym postępowaniu  zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, ul. A. Struga 1 , 98-300 Wieluń, pok. nr 13 tel. 601251464, e-mail:  pradowski@wsmw.com.pl
  4. Wymagany termin zakończenia robót do dnia 30.09.2024r.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań
  6. Oferent którego oferta będzie spełniała warunki udziału w postepowaniu zostanie pisemnie zaproszony do negocjacji złożonej oferty.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części przetargu bez podania przyczyny.

Środki na poczet wymaganego wadium w wysokości 6.000,00 zł  słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 należy wpłacić na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział I w Bełchatowie nie później niż do dnia 22.02.2024 r. Kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami ofertowymi należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem oferenta oraz napisem „Oferta przetargowa na wykonanie robot drogowych nie otwierać przed 23.02.2024r do godz. 9.00” w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2024r  o godz. 9.00 w siedzibie WSM przy ul. A . Struga 1 w Wieluniu.

 

Wieluń dn. 12.02.2024r                                                                 Zarząd Spółdzielni

Dokument pdf: przetarg-na-roboty-drogowe