Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia dróg P. poż. z kostki brukowej betonowej

Wieluń dnia 16.04.2019 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia dróg P. poż. z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor czerwony typu BEHAD przy budynku nr 2, 4, 5, 6, 7 os. Kopernika w Wieluniu.

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.
  2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11, tel. 609674327 lub 663789817.
  4. Wymagany termin zakończenia  – 31.08.2019r.

Środki na poczet wadium w wysokości 2.000,00 zł,  słownie: dwa tysiące złotych 00/100 winny  wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział I w Bełchatowie nie później niż do dnia 07.05.2019 r.

Oferty wraz wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1, w terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 15.oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05. 2019 r. o godz. 9.oo w siedzibie WSM przy ul. A . Struga 1.