Przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażu) nr 9 położonego w Wieluniu przy ul. Kamiennej 8b

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
Struga 1, 98-300 Wieluń
ogłasza przetarg nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażu) nr 9 położonego w Wieluniu przy ul. Kamiennej 8b, o powierzchni użytkowej 15,00 m.

Wartość  w/w lokalu niemieszkalnego została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 25.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w dniu 14 października 2020 roku w godzinach
od 800 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją os. Kopernika (tel. 43 843 93 65).

Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć ofertę, w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na lokal niemieszkalny nr 9 przy ul. Kamiennej 8b w Wieluniu” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu do dnia 20 października 2020 roku do godz. 1500 z określeniem kwoty wartości garażu oraz potwierdzeniem gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności ww. lokalu niemieszkalnego. Ponadto powinna wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 wadium w wysokości 2.560,00 :  (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt zł) do dnia 19 października 2020 roku. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Wpłatę pozostałej wartości rynkowej lokalu niemieszkalnego przez osobę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia przez Spółdzielnię.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, uzupełnienie wkładu z tytułu wykupu gruntu na własność, przygotowanie dokumentów do notariusza /rzuty właściwej kondygnacji budynku/ oraz ewentualne koszty podatkowe obciążają wygrywającego przetarg.

Ujemne skutki niezapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 843 93 62.