Zarchiwizowane

Przetarg na wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu 

ogłasza przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji     

na wykonywanie następujących usług :

Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i  użytkowych w budynkach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Wieluńską Spółdzielnię Mieszkaniową polegających na sprawdzeniu:

   –  stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych zasilanych gazem P/B z butli gazowych

   –  stanu technicznego i drożności przewodów kominowych oraz skuteczności działania wentylacji

  o których mowa w art.62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli / jeden raz w roku /

  1. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Okres wykonywania usługi od dnia 01.2021 r do dnia 31.12.2023 r.
  3. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój 13, tel. 601251464.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Oferenci których oferty będą spełniały warunki udziału w postępowaniu zostaną pisemnie zaproszeni do negocjacji złożonych ofert.

Środki na poczet wymaganego wadium w wysokości 2.000,00 zł  słownie: dwa tysiące złotych 00/100 należy wpłacić na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział I w Bełchatowie nie później niż do dnia 27.10.2020 r. Kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 27.10.2020 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu przy ul. A . Struga 1.

 

Wieluń dn. 14.10.2020r                                                                                  Zarząd Spółdzielni