Zarchiwizowane

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w następujących budynkach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu:

 1. Administracja Wyszyńskiego
  • wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana wyłazów dachowych w budynku nr 2 , 11, 14, 25, 29, 36,
  • wymiana pokrycia dachowego, wymiana wyłazów dachowych , wymiana pasów nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych w budynku Nr 10.
 2. Administracja Stare Sady
  • wymiana pokrycia dachowego, wymiana wyłazów dachowych w budynku nr 46 , 48 , 58 , 66 , 74 , 78     

 

 1. Zakres robót określony jest w przedmiarach robót załączonych do SIWZ.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11 tel. 609674327 lub pokój nr 13 tel. 601251464.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej budynków.
 5. Wymagany termin zakończenia robót – 31.10.2021 r.

Środki na poczet wadium w wysokości  20.000,00 zł  winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział  1 w Bełchatowie nie później niż do dnia 16.02.2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.02.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń.

Wieluń dn. 01.02.2021 r.                                                             Zarząd Spółdzielni