Zarchiwizowane

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Wieluniu w os. Wyszyńskiego 15

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
ul. A.
Struga 1, 98-300 Wieluń
ogłasza przetarg nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Wieluniu w os. Wyszyńskiego 15 /III piętro/, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,62 m.

Wartość  w/w lokalu mieszkalnego została określona   przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 148.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu.

Osoby zainteresowane mogą oglądać mieszkanie w dniu 2 czerwca 2021 roku w godzinach od 800 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją os. Wyszyńskiego (tel. 43 843 93 80).

Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć ofertę, w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny nr 27 w os. Wyszyńskiego 15 w Wieluniu” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu do dnia 8 czerwca 2021 roku do godz. 1500 z określeniem kwoty wartości mieszkania oraz potwierdzeniem gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego. Ponadto powinna wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 wadium
w wysokości 14.800,00 :  (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) do dnia 7 czerwca 2021 roku. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Wpłatę pozostałej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przez osobę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia przez Spółdzielnię.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, uzupełnienie wkładu z tytułu wykupu gruntu na własność, przygotowanie dokumentów do notariusza /rzuty właściwej kondygnacji budynku/ oraz ewentualne koszty podatkowe obciążają wygrywającego przetarg.

Ujemne skutki niezapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Dla w/w lokalu mieszkalnego  został opracowany certyfikat energetyczny.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w dziale członkowsko-mieszkaniowym (Pawilon WSM, przy ul. Andrzeja Struga 1, pokój nr 11) lub na stronie internetowej Spółdzielni. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 843 93 62, a także w pokoju nr 11.