Zarchiwizowane

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w następujących budynkach
Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu
:

I. Administracja Wyszyńskiego

  • wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana wyłazów dachowych w budynku Nr  2 , 11 , 14 , 25 , 29 , 36
  • wymiana pokrycia dachowego, wymiana wyłazów dachowych , wymiana pasów nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych w budynku Nr 10

II. Administracja Stare Sady

  • wymiana pokrycia dachowego, wymiana wyłazów dachowych w budynku Nr  46 , 48 , 58 , 66 , 74 , 78    

 

 1. Zakres robót określony jest w przedmiarach robót załączonych do SIWZ .
 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11 tel. 609674327 lub pokój nr 13 tel. 601251464
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej budynków.
 5. Wymagany termin zakończenia robót do dnia10.2021 r.

 

Środki na poczet wadium w wysokości  20.000,00 zł  winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział  1 w Bełchatowie nie później niż do dnia 15.04.2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 15.04.2021 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.04.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wieluń dn. 07.04.2021 r.                                                             Zarząd Spółdzielni