Zarchiwizowane

2022-01-17 przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynkach WSM

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego
w następujących budynkach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu
:

I        Administracja os. Wyszyńskiego

– wymiana pokrycia dachowego i wyłazów dachowych w budynkach

          Nr  12, 16, 17, 18, 23, 29

II       Administracja os. Stare Sady

– wymiana pokrycia dachowego i wyłazów dachowych w budynkach

             Nr  14, 28, 31, 34, 54, 76

III      Administracja os. Armii Krajowej

– wymiana pokrycia dachowego i wyłazów dachowych w budynku os. Bugaj Nr 5

IV     Administracja os. Kopernika

– wymiana pokrycia dachowego, wyłazów dachowych oraz rynien dachowych i rur spustowych w budynku os. Kopernika Nr 3

 

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarach robót załączonych do SIWZ .
  2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11 tel. 609674327 lub pokój nr 13 tel. 601251464
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej budynków.
  5. Wymagany termin zakończenia robót do dnia 31.10.2022 r.

 

Środki na poczet wadium w wysokości  20.000,00 zł  winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP, Oddział  1 w Bełchatowie nie później niż do dnia 03.02.2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 / sekretariat / w terminie do dnia 03.02.2022r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.02.2022r. o godz. 9.00 w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wieluń dn. 18.01.2022 r.                                                             Zarząd Spółdzielni