Zarchiwizowane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wieluń dn. 09.05.2022r

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ul. Andrzeja Struga 1 , 98-300 Wieluń działając jako Zarządca w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości „Moniuszki 3a” w Wieluniu z siedzibą w Wie­luniu przy ul. Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń, NIP 832-189-03-61, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących robót  :

Malowanie klatek schodowych oraz wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 3A w Wieluniu

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarze robót załączonym do zaproszenia.
  2. Wymagany termin zakończenia robót do dnia – 31.08.2022r.
  3. Wymagany okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy.

Ofertę cenową wraz z wymaganym kosztorysem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na malowanie klatek Moniuszki 3A” w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, ul. A. Struga 1 w terminie do dnia 18.05.2022 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie WSM przy ul. A. Struga 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem który zaoferuje najniższą cenę w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyłonienia wykonawcy robót bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki :                                                                                       Zarząd Spółdzielni

1 Druk oferty: oferta-wzor

2 Przedmiar robót